Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 (trang 120-121-122)