Bài 17: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 20 tiếp theo -Trang 38