Trang chủ / JLPT N5 / Ngữ pháp

Đề Thi Ngữ Pháp N5 Tổng Hợp | Đề Số 20

…★…に入るものはどれですか。1・2・3・4から一つえらんでください。
1. わたしの旅行中、 _______ _______ …★… _______ を忘れないです。




2. いまは _______ _______ …★… _______ です。




3. _______ _______ …★… _______ かかります。




4. ここは _______ _______ …★… _______ できます。




5. 男1 「これ、使ってもいいですか。」
男2 「どうぞ。でもあまりきれいじゃないですか、 _______ _______ …★… _______ 。」




「1」から「5」に何を入れますか。1・2・3・4からいちばんいいものを一つえらんでください。

 

今日はあさから雨が「1」。今7時はんです。わたしは日本語センターのロビーにいます。「2」テレビを見ています。わたしはまいあさ「3」。

マリさんはしんぶんを読んでいます。キムさんはまどの近く「4」日本語をべんきょうしています。キムさんはまいあさ2じかんべんきょうします。

まいあさ9時からしけんがあります。キムさんは「5」。

6. 「1」に何を入れますか。




7. 「2」に何を入れますか。




8. 「3」に何を入れますか。




9. 「4」に何を入れますか。




10. 「5」に何を入れますか。