Bài 12: Câu phủ định và câu hỏi của thì quá khứ đơn (bài tập)