Bài 10: Thì quá khứ đơn của động từ to be (was/were)